021-88303415 021-88864852
  • فروش دلتا تجهیز

پمپ آبرسانی پمپیران

پمپ آبرسانی پمپیران

پمپ آبرسانی پنتاکس

پمپ آبرسانی پنتاکس

پمپ آبرسانی اسپرونی

پمپ آبرسانی اسپرونی

پمپ درین

 پمپ درین

پمپ آبرسانی سمنان

پمپ آبرسانی سمنان

پرسش و پاسخ

نوع برق مصرفی مناسب جهت پمپ کمتر از 3کیلو وات بصورت تکفاز و بالاتر باید سه فاز بوده وتفاوتی از نظر تک یا سه فاز بودن نمی کندودرنظر داشته باشید جهت پمپهای سه فاز نیاز به تابلو فرمان می باشد.