88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت
 • فروش دلتا تجهیز
 • مشعل بی صدا ایران رادیاتور
 • مشعل گازسوز ایران رادیاتور
 • مشعل گازوییل سوز ایران رادیاتور
 • مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور
 • خط گاز مشعل ایران رادیاتور

برای تعیین ظرفیت حرارتی مشعل به موارد زیر توجه نمایید:

1-ظرفیت ارائه شده در کاتالوگ های سازنده مشعل بر اساس شرایط جوی در سطح دریا میباشد،بنابر این برای شرایط کاری متفاوت اگر محل نصب مشعل گازی بالاتر از سطح دریا باشد، بعلت کاهش چگالی هوا ظرفیت حرارتی مشعل گازی نسبت به ظرفیت اسمی آن به ازای هر سیصد متر ارتفاع بالاتر از سطح دریا ۴% کاهش می یابد که باید در انتخاب مشعل لحاظ گردد.

2- در انتخاب ظرفیت یک مشعل باید دقت شود که حداکثر ظرفیت حرارتی مشعل گازی برابر ظرفیت حرارتی دیگ و یا در حدود ۱۰ تا ۲۰درصد بالاتر از آن باشد. 

3- معمولا به ازای هر متر مربع زیر بنای ساختمان ،مقدار ۱۲۰ تا ۱۸۰ کیلو کالری بر ساعت قدرت حرارتی دیگ در نظر گرفته میشود.


ارزش حرارتی گاز = 10500 kcal/hr 

ارزش حرارتی گازوییل = 10750 kcal/hr 

ارزش حرارتی مازوت= 10000 kcal/hr مشعل ایران رادیاتور

 • مشعل بی صدا ایران رادیاتور
 • مشعل گازسوز ایران رادیاتور
 • مشعل گازوییل سوز ایران رادیاتور
 • مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور
 • خط گاز مشعل ایران رادیاتور