پرینت

    رطوبت گیر

    کنترل رطوبت و میعان توسط دستگاه های رطوبت گیر هوا صورت می گیرد که باتوجه به میزان حذف رطوبت هوا تقسیم بندی می گردد.    رطوبت گیر clorex

    رطوبت گیر air jam

    رطوبت زدا پرتابل