88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت
  • پمپ اسپرونی
  • پمپ آب اسپرونی
  • پمپ SPERONI
  • پمپ آبرسانی اسپرونی
  • نمودار پمپ اسپرونی
  • نمودار اسپرونی

پمپ آبرسانی

پمپ آب اسپرونی

مدل

قدرت موتور

دبی

هد

سایزاتصال

قیمت

hp

m³/hr

m

in

KPM 50

0.5

2.4

34

1

2,440,000

KPM 80

0.8

3.8

60

1

3,400,000

CM 22

0.5

6

22

1

3,700,000

CM 32

1

7.2

32

1

4,900,000

CAM 100

1

4

45

1

5,500,000

CM 35

1.5

7.5

36

1

8,800,000

CM 45

2

7.5

45

1

9,400,000

2CM 25-160C

1.5

7.4

55

1 ¼

9,800,000

2CM 25-160B

2

7.5

59

1 ¼

8,800,000

2C 25-160A

3

9

64

1 ¼

17,500,000

2C 32-190B

4

12

73.5

1 ½

-------

2C 32-190A

5.5

12

89

1 ½

23,700,000