021-88303415 021-88864852

پمپ گراندفوس

پمپ سيرکولاتور گراندفوس مدل UPS
پمپ سيرکولاتور گراندفوس مدل UPS


پمپ گراندفوس مدل UPS
 
·        سیستم های گرمایشی
·        پمپ­های دیگ آبگرم
·        سیستم­های گرمایش از کف
·        سیستم­های گرمایشی (سولار) انرژی خورشیدی

ویژگی ها و مزایا :
 
·        ماندگاری طولانی
·        عدم نیاز به نگهداری و تعمیرات
·        بی صدا
·        کم مصرف
·        پوشش گسترده ی دبی و فشار
جدول پمپ سیرکولاتور گراندفوس
مدل
موتورقدرت
آبدهی پمپ
ارتفاع مفید
سایز مکش
سایز دهش
GRUNDFOS
watt
(m³/hr)
(m³/hr)
(in)
(in)
UPS 25-40
60
3.4
3
1
40,500,000
UPS 25-50
80
3.4
3.6
1
----
UPS 25-60
90
4.5
4.2
1
57,000,000
UPS 25-55
145
3.6
4.2
1
----
UPS 25-80
145
3.6
4.2
1
----
UPS 32-60
185
12
5
¼1
76,000,000
UPS 32-70
195
12
5
¼1
----
مدل
موتورقدرت
آبدهی پمپ
ارتفاع مفید
سایز مکش
سایز دهش
GRUNDFOS
watt
(m³/hr)
(m³/hr)
(in)
(in)
UPS 32-55
115
10
4
¼1
91,000,000
UPS 32-80
245
9.8
6.7
¼1
-----
UPS 32-100
400
13
9.5
¼1
138,000,000
UPS 36-50F
145
7.9
4.75
¼1
-----
UPS 36-80F
245
9
7.3
¼1
195,000,000
UPS 32-30F
115/سه فاز
7
1.2
¼1
---
UPS 32-30F
115
7
1.2
¼1
---
مدل
قدرت
ارتفاع مفید
آبدهی پمپ
سایز مکش
سایز دهش
GRUNDFOS
watt
m
(m³/hr)
(in)
(in)
UPS 32-60F
145/سه فاز
8
3.5
¼1
-----
UPS 32-60F
145
8
3.5
¼1
-----
UPS 32-120F
400/سه فاز
8
7
¼1
322,860,000
UPS 32-120F
400
8
7
¼1
325,140,000
UPS 40-30F
115/سه فاز
8
1.2
½1
316,100,000
UPS 40-30F
115
8
1.2
½1
316,900,000
UPS 40-60/4F
105/سه فاز
5
3
½1
319,786,000
UPS 40-60/4F
105
5
3
½1
337,000,000
UPS 40-60/2F
250/سه فاز
10
4.5
½1
336,337,000
مدل
قدرت
ارتفاع مفید
آبدهی مفید
سایز دهانه
قیمت
GRUNDFOS
watt
m
(m³/hr)
(in)
ریال
UPS 40-60/2F
250
10
4.5
½1
487,140,000
UPS 40-120/F
470/سه فاز
12
7
½1
429,312,000
UPS 40-120/F
470
12
7
½1
421,580,000
UPS 40-180/F
790/سه فاز
12
10
½1
444,316,000
UPS 40-180/F
790
12
10
½1
455,545,000
UPS 40-185/F
890/سه فاز
12
9
½1
434,700,000
UPS 40-185/F
890
12
9
½1
446,000,000
UPS 50-30/F
150/سه فاز
10
1.9
2
440,000,000
UPS 50-30/F
150
10
1.9
2
451,000,000
UPS 50-60/4F
430/سه فاز
14
3.5
2
454,742,000
UPS 50-60/4F
430
14
3.5
2
455,960,000
UPS 50-60/2F
360/سه فاز
14
4.5
2
450,588,000
UPS 50-60/2F
360
14
4.5
2
451,580,000
مدل
قدرت
ارتفاع مفید
آبدهی مفید
سایز مکش
قیمت
GRUNDFOS
watt
(m)
(m³/hr)
(in)
ریال
UPS 50-120/F
760/سه فاز
20
6
2
555,308,000
UPS 50-120/F
760
20
6
2
556,536,000
UPS 50-180/F
1000/سه فاز
20
8
2
558,519,000
UPS 50-180/F
1000
20
8
2
559,900,000
UPS 50-185/F
210/سه فاز
20
10
2
559,083,000
UPS 50-185/F
210
20
10
2
550,501,000
UPS 65-30F
310/سه فاز
16
1.3
½2
555,308,000
UPS 65-30F
310
16
1.3
½2
556,536,000
UPS 65-60/4F
640/سه فاز
25
3
½2
550,268,000
UPS 65-60/4F
640
25
3
½2
551,770,000
UPS 65-60/2F
510/سه فاز
20
4
½2
555,308,000
UPS 65-60/2F
510
20
4
½2
556,536,000
UPS 65-120F
1200/سه فاز
25
7.5
½2
660,268,000
UPS 65-120F
1200/سه فاز
25
7.5
½2
661,770,000
UPS 65-180F
1550/سه فاز
30
10
½2
664,685,000
UPS 65-185F
3600/سه فاز
30
10
½2
665,100,000
UPS 80-30F
360/سه فاز
30
1.8
3
671,770,000
UPS 80-60F
880/سه فاز
35
4
3
679,000,000
UPS 80-120F
1500/سه فاز
38
8
3
680,560,000