88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت
  • پمپ بل اند کاست تهران
  • پمپ بل اند کاست
  • نمودار هد و دبی پمپ بل اند کاست
  • نمودار هد و دبی پمپ بلندکاست اتاترم

پمپ سیرکولاتور خطی

پمپ سیرکولاتور خطی بلندکاست تهران
پمپ بلندکاست S 25 1
3,300,000 ریال
موجودی انبار: 5
جزئیات
پمپ بلندکاست S25 1 1/4
3,350,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
پمپ بلندکاست HV 1 1/2
4,600,000 ریال
موجودی انبار: 20
جزئیات
پمپ بلندکاست 2" HV
4,600,000 ریال
موجودی انبار: 15
جزئیات
AA 1.1/2
5,890,000 ریال
موجودی انبار: 30
جزئیات
2" AA
5,890,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
(3/4) 2 AA
7,470,000 ریال
موجودی انبار: 30
جزئیات
LD "3
7,040,000 ریال
موجودی انبار: 5
جزئیات
پمپ بل اند کاست PD 37
7,530,000 ریال
موجودی انبار: 20
جزئیات
پمپ بل اندکاست PD 38"3
9,700,000 ریال
موجودی انبار: 8
جزئیات
پمپ بل اندکاست PD 38"3 سه فاز
8,700,000 ریال
موجودی انبار: 15
جزئیات