88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت

هیتر و کوره هوای گرم


 هیتر و کوره هوای گرم خود مولد گرما در محیط بوده و از طریق فن بصورت اجباری محیط را گرم می کند.

مناسب برای کاربری تجاری، صنعتی، سالن ورزشی، اماکن مذهبی، کارگاه ساختمانی، گلخانه و مرغداری می باشد.

 
 
 هیتر گازی انرژی
هیتر گرمسال 
هیتر اخگر تابش