88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت

هیتر برقی گرمسال

مــــــــــــــــــدل

ظرفیت حرارتی

میزان گرما دهی

میزان هوا دهی

ابعاد (w، l، h)

وزن

قیمت

 

Kcal/hr

مترمکعب

M3/hr

cm

kg

ريال

هیتر برقی 520

30000

200

1200

80*70*47

60

14.700.000

جت هیتر برقی 510

30000

200

1200

80*70*47

27

16.700.000

جت هیتر برقی 530

15000

150

600

97*39*39

20

14.400.000

هیتر برقی 820

30000

400

5000

103*65*65

60

22.000.000

هیتر برقی 860

45000

600

7000

300*65*65

 80

30.000.000