021-88303415 021-88864852

مشعل ایران رادیاتور

مشعل گاز سوز ایران رادیاتور
مشعل گاز سوز ایران رادیاتورمشخصات فنی و قیمت مشعل گاز سوز ایران رادیاتور

مدل

واحد

F55

F88

RAN 25

JGN80/0

JGN80/1

حداکثر قدرت گرمایش

KW

64

102

124

186

223

Kcal/hr

55,000

88,000

107,000

155,000

172,000

نحوه احتراق

یک مرحله

دمپر هوا

دستی

الکترو موتور فن

K.w

0.05

0.09

0.24

قطر شعله پوش

m.m

80

80

87

110

110

حداقل فشار گاز

m.Bar

17.5

قطر خط گاز

in

½"

¾"

1

قیمت

(ریال )

12,291,000

16,890,000

21,944,000

25,344,000

25,821,000

مدل

واحد

JGN80/2

PGN 0

PGN 0A

PGN1A

PGN1B

حداکثر قدرت گرمایش

KW

310

380

380

581

698

Kcal/hr

225000

327000

327000

500000

600000

نحوه احتراق

یک مرحله

دو مرحله

دمپر هوا

دستی

اتوماتیک

الکترو موتور فن

K.w

0.24

0.55

0.55

1.1

1.1

قطر شعله پوش

m.m

120

132

132

153

153

حداقل فشار گاز

m.Bar

17.5

20

20

20

20

قطر خط گاز

in

1"

1½"

قیمت

(ریال )

26,050,000

31,444,000

36,801,000

54,900,000

117,100,000

مدل

واحد

PGN 1

PGN1SP

PGN2A

PGN 2

PGN2SP

حداکثر قدرت گرمایش

KW

930

1244

1744

2094

2628

Kcal/hr

800000

1070000

1500000

1800000

2260000

نحوه احتراق

دو مرحله

دمپر هوا

اتوماتیک

الکترو موتور فن

K.w

1.5

1.5

2.2

3

4

قطر شعله پوش

m.m

153

170

194

194

219

حداقل فشار گاز

m.Bar

20

20

20

30

30

قطر خط گاز

in

1½"

2"

2"

2"

2½"

قیمت

(ریال )

170582000

196805000

88960000

92000000

113440000

مدل

واحد

PGN 3

PGN3SP

(فشاربالا ) IG 2100

(فشاربالا )IG 2800

GMG 85

حداکثر قدرت گرمایش

KW

3954

4652

2470

3294

100

Kcal/hr

3400000

4000000

2100000

2800000

85000

نحوه احتراق

دو مرحله

دمپر هوا

اتوماتیک

الکترو موتور فن

K.w

7.5

11

7.5

7.5

---

قطر شعله پوش

m.m

-

-

254

254

---

حداقل فشار گاز

m.Bar

50

50

---

---

---

قطر خط گاز

in

3"

4"

2"

2"

---

قیمت

(ریال )

167430000

189500000

115620000

139310000

12347981


مشخصات ابعادی
مشعل گازوییل سوز ایران رادیاتور
مشعل گازوییل سوز ایران رادیاتورمدل

واحد

RA2

JPE80/1

JPE80/2

PDE 0

PDE0-H

حداکثر قدرت گرمایش

KW

108

180

270

350

475

Kcal/hr

93,000

155,000

232,000

301,000

408,000

نحوه احتراق

یک مرحله

دو مرحله

دمپر هوا

دستی

هیدرولیک

الکترو موتور فن

k.w

0.09

0.24

0.24

0.55

0.55

قطر شعله پوش

mm

80

110

115

151

151

فشار پمپ گازوئیل

bar

14

14

14

16

16

قیمت

ريال

10,738,000

12,474,000

12,828,000

23,315,000

32,716,000

مدل

واحد

PDE0-SP

PDE1-H

PDE1-SP

PDE1A-SP

PDE1B-SP

حداکثر قدرت گرمایش

KW

475

593

593

815

977

Kcal/hr

408,000

510,000

510,000

700,000

840,000

نحوه احتراق

دو مرحله

دمپر هوا

اتوماتیک

هیدرولیک

اتوماتیک

اتوماتیک

اتوماتیک

الکترو موتور فن

k.w

0.55

1.1

1.1

1.5

1.5

قطر شعله پوش

mm

151

153

153

170

170

فشار پمپ گازوئیل

bar

18

18

18

18

20

قیمت

ريال

44,545,000

31,490,000

47,836,000

71,402,000

77,507,000

مدل

واحد

PDE 2

PDE2-SP

PDE 3

PDE 3-SP

 

حداکثر قدرت گرمایش

KW

1744

2326

3489

4652

 

Kcal/hr

1,500,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

 

نحوه احتراق

دو مرحله

 

دمپر هوا

اتوماتیک

 

الکترو موتور فن

k.w

4

4

7.5

11

 

قطر شعله پوش

mm

194

219

-

-

 

فشار پمپ گازوئیل

bar

20

30

30

30

 

قیمت

ريال

83,600,000

88,450,000

136,450,000

162,850,000

 

مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور
مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور
مدل

DR 2

DJ 2

DP O

DP O-SP

DP1-SP

حداکثر قدرت گرمایش

KW

116

280

400

400

640

Kcal/hr

100000

240000

345000

395000

550000

نحوه احتراق

یک مرحله

یک مرحله

یک مرحله

دو مرحله

دو مرحله

دمپر هوا

دستی

دستی

دستی

اتوماتیک

اتوماتیک

الکترو موتور فن

K.w

0.1

0.24

0.55

0.55

1.5

قطر شعله پوش

m.m

87

120

151

151

153

قطر خط گاز

in

1/2"

1"

1"

1½"

2"

الکتروموتور پمپ گازوئیل

k.w

0.09

0.24

0.09

0.09

0.09

قیمت

ريال

43258000

45953000

59508000

104886000

71100000

مدل

DP1B-SP

DP 2A

DP 2

DP 2-SP

DP 3

حداکثر قدرت گرمایش

KW

990

1395

1744

2094

3489

Kcal/hr

850000

1200000

1500000

1800000

3000000

نحوه احتراق

دو مرحله

دو مرحله

دو مرحله

دو مرحله

دو مرحله

دمپر هوا

اتوماتیک

اتوماتیک

اتوماتیک

اتوماتیک

اتوماتیک

الکترو موتور فن

K.w

1.5

2.2

3

4

7.5

قطر شعله پوش

m.m

170

194

194

219

324

قطر خط گاز

in

2"

2"

2"

2½"

3"

الکتروموتور پمپ گازوئیل

k.w

0.09

0.55

0.55

0.55

1.5

قیمت

ريال

234946000

265815000

271699000

379403000

201150000

مدل

DP3-SP

ID 2100(فشاربالا )

ID 2800(فشاربالا )

 

حداکثر قدرت گرمایش

KW

4652

2440

3255

 

Kcal/hr

4000000

2800000

2800000

 

نحوه احتراق

دو مرحله

دو مرحله

دو مرحله

 

دمپر هوا

اتوماتیک

اتوماتیک

اتوماتیک

 

الکترو موتور فن

K.w

11

1.5

1.5

 

قطر شعله پوش

m.m

3545

254

254

 

قطر خط گاز

in

4"

2"

2"

 

الکتروموتور پمپ گازوئیل

k.w

1.5

1.5

1.5

 

قیمت

ريال

238910000

138200000

140620000