88864852 - 88864811 : تلفن

  پرینت
  • مبدل حرارتی پوسته و لوله
  • مبدل پوسته و لوله
  • مبدل حرارتی شل اند تیوب

  مبدل حرارتی پوسته و لوله


  مدل

  سطح حرارتی

  قطر پوسته

  طول

  سایز اتصال

  قیمت با کویل 0.7

  قیمت با کویل 0.9

  فوت مربع

  اینچ

  سانتی متر

  اینچ

  ريال

  ريال

  WUS64-23

  17.4

  6 ½

  132

  2

  7.000.000

  8.000.000

  WUS65-23

  22.1

  6 ½

  163

  2

  8.900.000

  10.200.000

  WUS66-23

  26.8

  6 ½

  193

  2

  10.800.000

  12.300.000

  WUS67-23

  31.5

  6 ½

  224

  2

  12.700.000

  14.500.000

  WUS84-24

  32

  6 ½

  134

  2

  12.900.000

  14.700.000