021-88303415 021-88864852
  • مبدل فلکسینوکس
  • مبدل حرارتی فلکسینوکس

مبدل پوسته ولوله فلکسینوکس

مبدل حرارتی فلکسینوکس

مبدل حرارتی کامر

 مبدل حرارتی کامر

مبدل حرارتی bowman

مبدل حرارتی bowman

مبدل حرارتی فلکسینوکس

 مبدل حرارتی فلکسینوکس

مبدل پوسته و لوله

 مبدل پوسته و لوله

مبدل حرارتی صفحه ای کائوری

مبدل حرارتی صفحه ای کائوری

مبدل استیل استخر

 مبدل استیل استخر

مبدل حرارتی استیل

مبدل حرارتی استیل

اواپراتور صفحه ای هپاکو

اواپراتور صفحه ای هپاکو

مبدل کندانسور

مبدل حرارتی صفحه ای کائوری

مبدل اواپراتور

 مبدل استیل پوسته و لوله

مبدل هوا خنک

مبدل استیل پوسته و لوله فلنچ