88864852 - 88864811 : تلفن

  پرینت
  مبدل حرارتی استخر

  جهت گرمایش آب استخر از مبدلهای حرارتی دارای دو مدار گردش استفاده می گردد که در یک سمت آب گرم بویلر و در سمت دیگر آب استخر در حال گردش می باشد.
  جهت انتخاب مبدل مناسب استخر توجه به نکات زیر ضروری می باشد.
  نوع استخر روباز یا سر بسته/عمومی یا خصوصی
  اختلاف دما جهت افزایش دمای آب استخر
  تعداد مبدل
  مدت زمان مورد نیاز جهت گرمایش استخر

  انواع مبدل حرارتی استخر

  مبدل حرارتی فلکسینوکس

  مبدل حرارتی کامر

  مبدل حرارتی bowman 
  • مبدل فلکسینوکس
  • مبدل حرارتی فلکسینوکس