021-88303415 021-88864852
  • مبدل حرارتی آلفالاوال
  • مبدل آلفالاوال
  • شستشوی مبدل آلفالاوال
  • مبدل صفحه ای آلفالاوال

مبدل حرارتی هپاکو

 مبدل حرارتی هپاکو

مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال

 مبدل حرارتی صفحه ای آلفالاوال

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس

 مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس

مبدل حرارتی کامر

 مبدل حرارتی کامر

مبدل پوسته و لوله

 مبدل پوسته و لوله

مبدل حرارتی صفحه ای کائوری

مبدل حرارتی صفحه ای کائوری

مبدل استیل پوسته و لوله

 مبدل استیل پوسته و لوله

مبدل استیل پوسته و لوله فلنج

مبدل استیل پوسته و لوله فلنج

اواپراتور صفحه ای هپاکو

اواپراتور صفحه ای هپاکو

مبدل کندانسور

مبدل حرارتی صفحه ای کائوری

مبدل اواپراتور

 مبدل استیل پوسته و لوله

مبدل هوا خنک

مبدل استیل پوسته و لوله فلنچ