88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت
  • فروش دلتا تجهیز
لوله و اتصالات تک لایه
لوله و اتصالات تک لایه

لوله واتصالات تک لایه

 لوله و اتصالات آذین

 لیست قیمت لوله تک لایه آذین


(ریال)قیمت
شرح
(ریال)قیمت
شرح
6,280
40*25تبدیل بوشن 
18,550
(اتمسفر 20)mm 20 ﻟﻮﻟه  
7,670
40*32تبدیل بوشن 
29,150
(اتمسفر 20)mm 25 لوله  
9,680
50*20تبدیل بوشن 
56,330
(اتمسفر 20)mm 32 لوله 
9,730
50*25تبدیل بوشن 
96,510
(اتمسفر 20)mm 40 لوله 
9,880
50*32تبدیل بوشن 
156,290
(اتمسفر 20)mm 50 لوله  
11,510
50*40تبدیل بوشن 
250,700
(اتمسفر 20)mm 63 لوله  
14,350
63*25تبدیل بوشن 
362,060
(اتمسفر 20)mm 75 لوله  
14,890
63*32تبدیل بوشن
526,230
(اتمسفر 20)mm 90 لوله  
19,720
63*40تبدیل بوشن 
796,560
(اتمسفر 20)mm 110 لوله  
22,320
63*50تبدیل بوشن 
(اتمسفر 20)mm 125 لوله  
40,920
75*40تبدیل بوشن 
35,820
mm 20 لوله فویل دار  
42,160
75*50تبدیل بوشن 
50,540
mm 25 لوله فویل دار  
45,720
75*63تبدیل بوشن 
93,140
mm 32 لوله فویل دار  
58,640
90*50تبدیل بوشن 
138,120
mm 40 لوله فویل دار  
67,540
90*63تبدیل بوشن
203,350
mm 50 لوله فویل دار  
79,380
90*75تبدیل بوشن 
311,520
mm 63 لوله فویل دار  
88,150
110*63تبدیل بوشن 
2,350
mm  20 بوشن  
95,620
110*75تبدیل بوشن 
3,510
mm  25 بوشن  
112,350
110*90تبدیل بوشن 
5,800
mm  32 بوشن  
298,600
125*110تبدیل بوشن 
10,750
mm  40 بوشن  
3,600
mm  20زانو 90 درجه 12108
19,250
mm  50 بوشن  
5,200
mm  25زانو 90 درجه 12110
31,260
mm  63 بوشن  
9,330
mm  32زانو 90 درجه 12112
53,410
mm  75 بوشن  
18,830
mm  40زانو 90 درجه 12114
87,560
mm  90 بوشن  
32,030
mm  50زانو 90 درجه 12116
139,060
mm 110 بوشن  
57,570
mm  63زانو 90 درجه 12118
193,430
mm 125 بوشن  
87,490
mm  75زانو 90 درجه
2,600
25*20 تبدیل بوشن 
158,550
mm  90زانو 90 درجه
3,370
32*20 تبدیل بوشن 
249,100
mm 110زانو 90 درجه
3,570
32*25 تبدیل بوشن 
394,280
mm 125زانو 90 درجه
6,080
40*20تبدیل بوشن