021-88303415 021-88864852
شیر فشار شکن یورک
شیر فشار شکن یورک 1/2 اینچ
3,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 3/4 اینچ
3,200,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 1 اینچ
8,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 1/4 1 اینچ
16,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 1/2 1 اینچ
18,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 2 اینچ
27,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 1/2 2 اینچ
32,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 3 اینچ
36,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 4 اینچ
69,124,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیر فشار شکن هانیول
شیر فشار شکن هانیول 1/2 اینچ
4,650,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیر فشار شکن هانیول 3/4 اینچ
87,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیر فشار شکن هانیول 1 اینچ
9,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیرفشارشکن هانیول 1/2 1
19,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیرفشارشکن هانیول 2
7,700,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن هانیول 1/2-16بار
76,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیرفشارشکن هانیول 3/4-16بار
1,700,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات