88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت
شیر فشار شکن هانیول
شیر فشار شکن هانیول 1/2 اینچ
2,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیر فشار شکن هانیول 3/4 اینچ
2,800,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیر فشار شکن هانیول 1 اینچ
3,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیرفشارشکن هانیول 1/2 1
6,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیرفشارشکن هانیول 2
7,700,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن هانیول 1/2-16بار
1,600,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
شیرفشارشکن هانیول 3/4-16بار
1,700,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات

شیر فشار شکن

شیر فشار شکن یورک
شیر فشار شکن یورک 1/2 اینچ
450,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 3/4 اینچ
500,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 1 اینچ
1,500,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 1/4 1 اینچ
2,300,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 1/2 1 اینچ
2,700,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 2 اینچ
3,500,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 1/2 2 اینچ
6,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 3 اینچ
8,500,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
شیرفشارشکن یورک 4 اینچ
18,500,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
  • فروش دلتا تجهیز