021-88303415 021-88864852

رادیاتور آلومینیومی

رادیاتور ایران رادیاتور
رادیاتور ایران رادیاتور

رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور

امکان مونتاژ پره حداکثر تا 25 پره حداکثر به ازای هر متر یک پره در تهران مورد نیاز می باشد.فاصله یا آکس رادیاتور 50 سانتیمتر می باشد.
لوازم مورد نیاز جهت نصب رادیاتور آلومینیومی
.
شیر رفت وبرگشت
. درپوش وماسوره هفت تیکه
. بست پرچمی یا دیواری 
. مغزی و واشر جهت کوپلینگ بلوک رادیاتور

جدول مشخصات و قیمت رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور

مدل میزان گرما دهی هر پره در T=60° C∆ ابعاد هر پرهCm بلوک بندی پره ها وزن هر پره Kg قیمت هر پره (ریال)
Watt Kcal/hr ارتفاع عرض عمق
اکو 500
133 115 56.8 6.3 8 10-7-5 0.85 ----
ترموکالر500 146 126 58.0 6.1 9.0 10-7-5 1.35 450,000
کال - 500 168 145 57.9 7.9 9.7 10-7-5 1.50 510,000
درای - 500 168 145 57.9 7.9 9.7 10-7-5 1.50 600,000
سولار-500 184 158 58.8 7.9 9.7 10-7-5 1.46 600,000