پرینت
  • بوتان
  • آریستون
  • ایران رادیاتور

  رادیاتور آلومینیومی

  رادیاتور آلومینیومی
  رادیاتور آلومینیومی
  رادیاتور آلومینیومی رادیاتور آلومینیومی جهت تبادل حرارتی در فضای مجاز مورد استفاده قرار می گیرد. رادیاتور از نوع بلوکی و پره ای می باشد. رادیاتور آلومینومی ایران رادیاتور رادیاتور آلومینومی بوتان رادیاتور آلومینومی ایران نوین رادیاتور آلومینومی گرم ایران

  رادیاتور ایران رادیاتور
  رادیاتور ایران رادیاتور
  رادیاتور آلومینیومی ایران رادیاتور امکان مونتاژ پره حداکثر تا 25 پره حداکثر به ازای هر متر یک پره در تهران مورد نیاز می باشد.فاصله یا آکس رادیاتور 50 سانتیمتر می باشد. لوازم مورد نیاز جهت نصب رادیاتور آلومینیومی . شیر رفت وبرگشت . درپوش وماسوره هفت تیکه . بست پرچمی یا دیواری . مغزی و واشر جه...