88864852 - 88864811 : تلفن

تجهیزات استخر ، سونا و جکوزی

پمپ تصفیه استخر هایوارد

پمپ تصفیه هایوارد مدل super
SP2607X10
45,460,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
SP2610X15
52,845,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
SP2615X20
60,900,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
SP2621X25
67,850,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات

پمپ تصفیه استخر هایوارد

پمپ تصفیه هایوارد مدل power-flo
SP157LX5
13,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
SP1580TL
14,000,000 ریال
موجودی انبار: 6
جزئیات

فیلتر شنی

فیلتر شنی هایوارد
فیلتر شنی هایوارد مدل S144T
10,600,000 ریال
موجودی انبار: 9
جزئیات
فیلتر شنی هایوارد مدل S166T
12,300,000 ریال
موجودی انبار: 26
جزئیات
فیلتر شنی هایوارد مدل S180T
15,500,000 ریال
موجودی انبار: 20
جزئیات
فیلتر شنی هایوارد مدل S200s
22,500,000 ریال
موجودی انبار: 33
جزئیات
فیلتر شنی هایوارد مدل S210T
18,700,000 ریال
موجودی انبار: 19
جزئیات
فیلتر شنی هایوارد مدل S220T
20,300,000 ریال
موجودی انبار: 15
جزئیات
فیلتر شنی هایوارد مدل S244T
23,500,000 ریال
موجودی انبار: 15
جزئیات
فیلتر شنی هایوارد مدل S270T
25,000,000 ریال
موجودی انبار: 6
جزئیات