88864852 - 88864811 : تلفن

پرینت

بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی

بوستر پمپ ها برای برقراری و تثبیت فشار آب  در سیستم آبرسانی و آتش نشانی استفاده می گردد و شامل یك یا چند الكتروپمپ است كه به صورت موازی مونتاژ شده تا با كاهش فشار سیستم، یك یا چند الكتروپمپ به صورت نوبتی وارد مدار شده و با افزایش فشار نیز یك یا چند الكتروپمپ به همان ترتیب خاموش گردد . بوسترپمپ ها از نظر تثبیت فشار به بوسترپمپ دور ثابت و بوسترپمپ دور متغیر طبقه بندی می شوند .


اجزای اصلی بوسترپمپ شامل :

مجموعه الكترو پمپ (پمپ اصلی ، پمپ رزرو، جاکی پمپ)

 بخش مكش و دهش (کلکتور، شیر قطع و وصل ، صافی، لرزه گیر، فلنج و مهره ماسوره)

 شاسی اصلی

 تابلوی كنترل و فرمان ( رک یا جعبه ، كلید اصلی برای قطع و وصل جریان برق ورودی به تابلو، كلیدهای فرعی برای قطع و وصل جریان برق هر یك از الكتروپمپ ها، كنتاكتورها جهت امكان قطع و وصل اتوماتیك جریان برق الكتروپمپ ها از طریق مدار فرمان، بی متال برای كنترل بار اضافی پمپ ها، كنترل فاز و ترمینال)

منابع دیافراگمی

پرشر سوئیچ (برای كنترل فشار حداقل و حداكثر سیستم )

پرشر ترانسمیتر . (بوسترپمپ های دور متغییر)

بوستر پمپ آبرسانی پنتاکس