021-88303415 021-88864852

محصولات پر بازدید

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP40
9,800,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP50
10,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP60
12,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP80
15,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP100
17,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP120
19,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP150
21,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP200
34,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP250
38,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP300
43,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP350
50,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP500
70,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات

تجهیزات فنی

پمپ درین هوپی
پمپ درین دیواری
9,500,000 ریال
11,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
پمپ درین ایستاده
11,000,000 ریال
13,000,000 ریال
موجودی انبار: 70
جزئیات
پمپ درین سقفی
7,500,000 ریال
8,500,000 ریال
موجودی انبار: 130
جزئیات