021-88303415 021-88864852

محصولات پر بازدید

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP40
6,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP50
7,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP60
7,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP80
9,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP100
11,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP120
12,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP150
12,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP200
19,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP250
21,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP300
24,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP350
27,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP500
40,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات

تجهیزات فنی

پمپ درین هوپی
پمپ درین دیواری
9,500,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
پمپ درین ایستاده
11,000,000 ریال
موجودی انبار: 70
جزئیات
پمپ درین سقفی
4,800,000 ریال
موجودی انبار: 130
جزئیات