021-88864811 021-88864852

محصولات پر بازدید

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP40
23,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP50
24,500,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP60
26,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP80
29,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP100
35,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP120
38,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP150
40,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP200
65,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP250
70,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP300
78,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP350
87,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو HP500
142,000,000 ریال
موجودی انبار: 0
جزئیات

تجهیزات فنی

پمپ درین

پمپ درین هوپی
پمپ درین دیواری
13,000,000 ریال
موجودی انبار: 10
جزئیات
پمپ درین ایستاده
24,000,000 ریال
موجودی انبار: 70
جزئیات
پمپ درین سقفی
13,000,000 ریال
موجودی انبار: 130
جزئیات